In Memoriam

In Memoriam 
Gaston De Cooman ° Geraardsbergen 30-12-1929 – † Aalst 26-01-2013Echtgenoot van Els MasfrancxLid van de raad van beheer van Heemkring Ascania.Onze innige deelneming aan de famile vanwege de leden van de raad van beheer.In Memoriam 
Professor Jozef VAN HAVER
° Wieze 28-03-1926 –  † Herdersem 20-06-2009In het woon- en zorgcentrum Denderrust in Herdersem overleed op zaterdag 20 juni 2009 de Zellikse prof Jozef Van Haver. 

Van Haver, geboren in 1926, was emeritus hoogleraar aan de KU Leuven en het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken in Antwerpen. Vooral als taal- en volkskundige genoot Van Haver een zeer grote waardering in de academische wereld.

Hij publiceerde zelf meer dan dertig werken rond taal- en volkskunde in Vlaanderen (zie onze Ascania-bibliotheek).

Bij onze heemkring Ascania was hij ruim vijftien jaar een erg gewaardeerde medewerker. Tot 2004 bekleedde hij bij Ascania ook de functie van ondervoorzitter. Voor ons tijdschrift verzorgde hij vooral bijdragen over Zellik.

In Zellik was Jozef Van Haver verscheidene jaren voorzitter, later erevoorzitter, van de kerkraad van de Sint-Bavoparochie.

De laatste vijf jaar verbleef hij in het woon- en zorgcentrum Denderrust. De uitvaartplechtigheid vond plaats op vrijdag 26 juni in de Sint-Bavokerk in Zellik. Jozef Van Haver werd 83.

Lees hier de rouwbrief.

Lees het IM Jozef Van Haver op Faronet.


In Memoriam 
Pater Joris SPANHOVE
° Sleidinge 19-02-1913 –  † Asse 09-02-2009

Pater Joris Spanhove stamde uit een groot gezin en werd te Sleidinge geboren in februari 1913. Na de lagere school kwam hij als student naar het Missieseminarie van de Paters van het Heilig Hart te Walfergem. Daarna heeft hij zijn opleiding tot missionaris verder gezet en in 1938 werd hij priester gewijd in Heverlee. 

Als leraar Latijn en geschiedenis in het Missieseminarie te Walfergem stond Pater Spanhove sedert 1938 met wijze bezieling en gedegen wetenschap in het bedrijvig studentenleven dat hij scherp heeft getekend in zijn “Studentenkoppen en Patersharten” een bundel verhalen die de geest van de opvoeding in het Missieseminarie voortreffelijk weergeven. 

Tezelfdertijd burgerde hij zich stevig in het sociale en parochiale leven te Asse en de wijde omgeving. Terecht schreef zijn confrater Pater Vlamynck over hem ‘dat er geen dorpen in West-Brabant zijn waar hij niet is opgetreden als predikant of als conferencier voor de B.J.B. en de Jonge Moeders’. Zijn vormingslessen en leidingsartikelen in verscheidene Katholieke Actie –tijdschriften werden samengebracht in een aantal brochures. De onvermoeibare proost belichtte de problemen van het opgroeiend buitenmeisje in pittige verhalen waarvan er een twintigtal werden gebundeld.

Zij leven lang zal hij zijn roeping als priester gestand blijven en met raad en daad zijn geloof uitdragen. Hij werd achtereenvolgens overste van de kloostergemeenschappen in Bree en in Asse en provinciaal overste in Borgerhout. Nog op latere ouderdom zal hij als pastoor van Kobbegem de parochiezorg op zich nemen. Hoogbejaard bleef hij onvermoeibaar godsdienstige bijdragen schrijven, sommige onder de vorm van parabels. Hij volgde met zijn opmerkzame geest het wereldgebeuren op kerkelijk gebied en het politieke landschap kreeg zijn voortdurende aandacht. In de homilie bij zijn begrafenis bracht Pater Cooreman een treffende getuigenis van de betekenis van Pater Spanhove voor zijn Congregatie en de christelijke gemeenschap.

De laatste jaren van zijn leven heeft hij met grote moed en gelatenheid de zware beproeving van zijn slepende ziekte gedragen in de vaste overtuiging en met het grote verlangen naar de uiteindelijke bekroning.

Met het overlijden van onze goede pater Joris SPANHOVE verliest de heemkring ASCANIA de meest waardevolle medewerker die vanaf zijn ontstaan in 1953 onafgebroken en met een begeesterende overtuiging heeft bijgedragen tot het succes en blijvende werking van onze vereniging. Zijn betekenis voor de plaatselijke geschiedenis en onze kring is zonder meer buitengewoon. Als leraar geschiedenis was hij eveneens sterk geïnteresseerd in de plaatselijke geschiedenis en eenmaal binnengeloodst in de heemkring Ascania, waar zijn goede vriend Eugeen van den Broeck zeker niet vreemd aan was, ontpopte hij zich snel als een gedegen medewerker en zijn belangstelling voor heemkunde, folklore en geschiedenis zal later resulteren in een niet aflatende stroom van artikelen, kleine en grote in het tijdschrift Ascania.

Ook tijdens zijn afwezigheid als overste te Bree en zijn taak als provinciaal overste was er blijvende belangstelling voor Asse en zijn heemkring. In het tweede nummer van de eerste jaargang van ons tijdschrift lag hij aan de basis van het Walfergemnummer, volledig gewijd aan het Missieseminarie en de kloostergemeenschap. Het Gasthuis van Asse, waar hij ook jarenlang de zondagmis opdroeg, lag hem nauw aan het hart. Hij pluisde er het archief uit en zijn eerste artikel over ‘het Gasthuisklokje’ vond ook zijn plaats in die eerste jaargang van 1958. De aanzet was gegeven en ook andere archieven werden bezocht en hij publiceerde sindsdien de vrucht van zijn opzoekingen nog in een aantal andere tijdschriften en weekbladen waaronder De Asschenaar, De Galm, Ons Heem, Eigen Schoon en De Brabander, Appeltjes van het Meetsjesland enz.

Een uitgebreide – tot 1987 –bijgewerkte bibliografie verscheen in ‘Ascania nr 1 van 1988’ en vermeldt niet minder dan 516 bijdragen. Onverminderd volgden nog tientallen artikels en brochures. Bovendien schreef hij een merkwaardige studie over de auteur Gerard Walschap en later nog een biografie van diens broer Alfons Walschap, eveneens missionaris van het Heilig Hart. Niet alleen was hij vlot schrijvend auteur maar door zijn invloed en begeesterende belangstelling heeft hij anderen aangezet, zowel binnen als buiten de kring van de Ascanialeden tot actieve medewerking.

Wij zulen zijn wijze raad en de jarenlange vriendschap nooit vergeten.

Flor De Smedt